Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar - Muhammedî İslam'ın Tebliğcisi

CEMİL KILIÇ YAZDI: ATATÜRK'Ü DİNCİLEŞTİRMEK!

Atatürk, aklımızın özgürlük bayrağıdır! Atatürk, vicdanımızın kurtuluş bayrağıdır! Atatürk, irfanımızın dinsel hurafe ve bidatlara karşı isyan bayrağıdır! Atatürk, terörize edilmiş kanlı cihat anlayışı yerine yurtta barış, dünyada barış diyen sulh bayrağıdır! Atatürk, tam bağımsız Türkiye ülküsünün istiklal bayrağıdır! Bayrağımızın indirilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Bu içerik 25 Eylül 2017 23:05 tarihinde eklendi ve 5.589 kez okundu
CEMİL KILIÇ YAZDI: ATATÜRK'Ü DİNCİLEŞTİRMEK!

ATATÜRK’Ü DİNCİLEŞTİRMEK

Son dönemde İslamcı siyasetin yükselişi ve yönetsel erki ele geçirişi ile birlikte Türkiye’de laik sistemin kurucu önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırılar, hakaret ve alenen sövme noktasına değin vardı. Atatürk karşıtlığı yahut düşmanlığı, onun aile hayatı ve cinsel ahlakı üzerinden yapılan saldırı ve hareketlerden tutun da aslında onun din düşmanı olduğu, İngiliz ajanı olduğu, padişaha ihanet ettiği vb. noktalara kadar uzandı. Hakikatte lüzumu olmamakla birlikte yine de ifade edelim ki, iddiaların hiçbirinin gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Fakat buna karşın ona derin bir sevgi ve minnet hisleriyle dolu olan geniş kitleler, söz konusu saldırılardan psikolojik olarak etkilenmekte, hem derin üzüntü hem de büyük öfke duymaktalar.

Duyulan derin üzüntü ve büyük öfke, gerçekte hiç ihtiyacı olmamasına rağmen Atatürk’ü savunma refleksini de yükseltmektedir. Lakin bu cümleden olarak belirtelim ki, bu refleksin bazen yanlış bir mecraya da düştüğü gözlemleniyor.

Özellikle de dinsizlik ve din düşmanlığı suçlamasına karşı ortaya konulmaya çalışılan savunma argümanları, çoğu kez Atatürk’ün siyasi kimliğinden onay almayan iddia ve unsurlara dayandırılıyor. Açıkça ifade edelim ki, bazen öyle Atatürk savunmaları görüyoruz ki, neredeyse onun dinci bir siyasi önder olduğunu sanacağız. Bu konuda bir tarikat lideri ve aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olan bir şahıs çok öne çıkmakta ve olduğunun aksine “dinci” bir Atatürk inşa etmeye çalışmaktadır.

Meğer Atatürk peygamber soyundan bir seyyit imiş!

Meğer Atatürk milliyetçi değil de ümmetçi imiş!

Meğer Atatürk çok dindarmış!

Meğer Atatürk namazında niyazında bir “sofu” imiş!

Meğer Atatürk kurtuluş savaşını milli duygularla değil de dini duygularla başlatmş ve zafere taşımış!

Meğer Atatürk İslam dini için savaşan bir mücahit imiş!

Bunların hiçbiri gerçeğe hizmet eden söylem ve fikirler değildir. Kabul edelim ki, bu türden savunma argümanları, saldırganların amacına uygun sosyopolitik bir atmosfer inşa etmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Zira, Atatürk’ü dincilere karşı savunmak için dincilerin argümanlarını kullanmak, diayalektik açıdan, onu dincilerin tezlerine teslim etmeye sebep olacaktır.

Bu söylem ve tezler, belki tek bir gerekçeyle makul ve hoş görülebilir. O da, çeşitli dinci cemaat ve tarikatların etkisiyle Atatürk karşıtlığı zeminine yuvarlanmış bir kısım tahsilsiz halk kesimlerinin en azından duygusal manada Atatürk’e sempati duymalarını sağlamaktır.  Bunun dışında böylesi söylem ve tezler, haddinden fazla ciddiyet kazanır ve Atatürk’ün gerçek kimliğini gölgeleyecek düzeyde öne geçerse işte o zaman onun aydınlık ve akılcı mirası gericiliğe teslim edilmiş olur. İşte o zaman gerçek Atatürk’ü kaybetmiş oluruz. 

Gerçeği tüm yalınlığıyla ortaya koyacak olursak Atatürk’ün neden sahiplenilmesi ve sevilmesi gerektiğini daha iyi anlatmış oluruz.

Atatürk, yüzlerce yıldır dinci gericiliğin kuşattığı aklı özgürleştiren büyük bir devrim hareketinin önderidir.  O, kof inançlara karşı saf aklın hürriyet bayrağını yükseltmiştir. Laik devlet hedefiyle varmak istediği yer, vicdanlara vurulan hurafe ve efsane zincirlerini kırıp atmaktı.

O, “Benim akıl ve bilimden başka hiçbir manevi mirasım yoktur,” derken de, “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” istediğini söylerken de topluma işte bu hedefi işaret etmiştir.

Atatürk; şeyh, mürşit, derviş, seyyit, şerif vb. ünvanlarla anılıp hiçbir iş yapmadığı halde sırf peygamber soyundandır diye devletin maaşa bağladığı bir kısım yiyici /parazit taifesini milletin sırtına yapışan bir kene olmaktan çekip almış ve bu sıfatları yasaklayarak dinî referanslı ayrıcalıklı zümrelerin saltanatına son vermiş, böylece yurttaş eşitliğini inşa etmeye çalışmıştır. Tekke ve zaviyelerin kapatılıp İslam’da olmamasına rağmen sonradan üretilen yapay ruhbanlık sınıfının yok edilmeye çalışılması işte bu sebepledir.  

Hilafeti kaldırırken de, saltanata son verirken de onun esas gayesi; siyasi ve toplumsal erklerini göklerdeki muhayyel bir Tanrı’ya dayandıran ve kendi iktidarlarını Allah’ın iradesi gibi sunan monarşik, oligarşik ve teokratik sistemin egemenlerinin hakimiyetine son vermek, yerine halkın / milletin egemenliğini ikame etmekti. Cumhuriyet ile işte bunu sağlamayı amaçlamıştır.

Atatürk, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin öncüsüdür. Onun anti emperyalist mücadelesi, sadece batıya karşı girişilen siyasal ve askerî bir mücadele değildi. O, pek çoklarının görmediği bir boyutla, ümmetçilik adı altında Türk ulusal kimliğine karşı yürütülen ve geçmişi bin yıla dayanan Emevi Arap kültür emperyalizmine karşı da savaştı. Dilde sadeleşme / özleşme, yazı devrimi, okuma yazmayı yaygınlaştırma seferberliği, giyim kuşam devrimi, ölçü ve takvim değişikliği de bu çerçevede hayata geçirilmiş büyük yeniliklerdi.

Atatürk, şer’i yasaları kaldırıp aklı, bilimi ve çağdaş değerleri temel alan laik hukuku getirerek toplumu öznel hüküm ve yargıların akıl dışı cenderesinden kurtarmaya çalıştı.

Atatürk, İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar yoluyla da inanca karşı aklı önceleyen din adamlarını yetiştirmeyi ve dinsel yaşamı bunlar eliyle çağdaş bir yapıya kavuşturmayı hedefledi. Emevilere dayanan kaderci, kötümser bir dinsel zihniyet yerine modern bilimle barışık, Mutezilî – Maturidî çizgide, akılla çatışmayan yeni bir dinsel paradigma inşa etmeye gayret gösterdi.

Peki, Atatürk’ün dindar olup olmaması yahut sözde din karşıtlığı noktasında ne demek icap eder?

Evet, Atatürk, Kur’an’ı ve hadis kitaplarını Türkçeye çevirtmiş, halka dağtılmasını sağlayarak dinin doğru anlaşılmasına hizmet etmiştir.

Evet, Atatürk din adamlarına ve dini değerlere gereğince saygı göstermiş, çağdaş dinsel çalışmaların önünü açmıştır.

Evet, Atatürk meclisin açılışını Cuma gününe denk getirmiş ve meclis Cuma namazı sonrası açılmıştır.

Evet, Atatürk meclisin açılışı öncesi o günkü dinsel algıyı da dikkate alıp Kur’an’ın ve Kütübü Sitte’nin hatmedilmesi yönünde telkinlerde bulunmuştur.

Evet, Atatürk, Balıkesir Zağnos Paşa Camiinde Cuma hutbesi okumuştur.

Evet, Atatürk, kandiller ve dini bayramlar gibi günlere hürmet etmiş ve halkın, bu gün ve gecelerdeki dinsel pratiklerini özgürce yapmasını temin etmiştir.

Ama bunlar birilerinin beyhude gayretleri ile inşa etmeye çalıştıkları “dinci Atatürk” profilini kurmaya yarayacak şeyler değildir. Onun “dindarlığı” ancak şu sözüyle açıklanabilir.

“Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz, kasde ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere fırsat vermeyeceğiz.”

Görüleceği üzere Atatürk’ün dindarlığı, dini, gerçek yerine yani vicdanlara bırakmak için ortaya koyduğu yüksek ve eşsiz gayretlerinden ibarettir.

Zira, dindarlık, ibadet, inanç gibi konular, aslında kişinin özel yaşamının meselesi olup toplumsal manada bir değer ölçüsü olarak görülemez. Görüldüğü takdirde hem münafıklığın yolu açılmış olur hem de aklın belirleyiciliğine darbe vurulmuş olur. Din, inanç ve ibadet, kişi ile Allah arasındaki özel bir ilişki olup mahrem bir alandır. Alenileştirmek, gerçekte dinden de onay alır bir tavır değildir.

Hasıl – ı kelam, sırf kendileri gibi gerici, dinci, ümmetçi olmadığı için Atatürk’e düşmanlık besleyen ve bu düşmanlığın bir neticesi olarak da bir yığın akıl ve ahlak dışı herze ile ona saldıranlara karşı kalkıp aslında Atatürk’ün de “dinci” olduğunu ileri sürmek ve ona dair çeşitli hurafler üretmek asla kabul edilebilir bir şey değildir. Zira bu, onu savunayım derken onun siyasi, kültürel ve bilimsel mirasını harap etmektir. Aslında bunun da başka tarzda bir Atatürk düşmanlığı olduğunu teşhis etmek durumunda olmalıyız.

Atatürk, aklımızın özgürlük bayrağıdır!

Atatürk, vicdanımızın kurtuluş bayrağıdır!

Atatürk, irfanımızın dinsel hurafe ve bidatlara karşı isyan bayrağıdır!

Atatürk, terörize edilmiş kanlı cihat anlayışı yerine yurtta barış, dünyada barış diyen sulh bayrağıdır!

Atatürk, tam bağımsız Türkiye ülküsünün istiklal bayrağıdır!

Bayrağımızın indirilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz.

 

CEMİL KILIÇ

İlahiyatçı Yazar

 

Yorumlar (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
Diğer Makaleler Tümü
AYASOFYA'DA KILINACAK NAMAZ NEDEN KABUL OLMAZ?

Cemil Kılıç yazdı 23.07.2020 10:32:11

AYASOFYA'DA KILINACAK NAMAZ NEDEN KABUL OLMAZ?

Gerçek müminler, Kur’an’ın abidevi ifadesiyle; “Kınayanın kınamasından korkmadan…” (Sofra Bölümü 54. Söz / Maide Suresi

AYASOFYA CAMİ OLURSA NE OLUR?

Cemil Kılıç yazdı 8.06.2020 15:47:49

AYASOFYA CAMİ OLURSA NE OLUR?

O halde soralım; tüm bu olası tehditlere ve olası yakıcı sonuçlara karşın Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten mevcut siyasi i

İSLAM VE ENSEST TÜREYİŞ ANLATISINA İLİŞKİN

Cemil Kılıç yazdı 30.05.2020 12:05:18

İSLAM VE ENSEST TÜREYİŞ ANLATISINA İLİŞKİN

Egemen İslam inancı, muhalif ve Muhammedî İslam inancının tersine insanların çoğalmasını kardeşler arası gerçekleştirile

CAMİ VE SİYASET Kitabı Camiye ve Dine Bakışınızı Değiştirecek!

Cemil Kılıç yazdı 19.03.2020 10:30:50

CAMİ VE SİYASET Kitabı Camiye ve Dine Bakışınızı Değiştirecek!

“Cami ve Siyaset” adını verdiğimiz bu kitabımız bundan önce yayımlanan “İslam Bu / Muhammedî İslam” adlı kitabımızla, “İ

Kur’an İle Aldatmanın “Ulu’l- Emre İtaat” Boyutu

Cemil Kılıç yazdı 29.01.2020 20:48:23

Kur’an İle Aldatmanın “Ulu’l- Emre İtaat” Boyutu

Eleştiri, hesap sorma ve itirazın ihanet yaftasıyla yaftalandığı bir dönemdeyiz. Bu durum aslında yeni değil. İslam tar

TELE1 TV'DE İZLENCEMİZ SÜRÜYOR!

Cemil Kılıç yazdı 21.12.2019 21:48:25

TELE1 TV'DE İZLENCEMİZ SÜRÜYOR!

Her hafta Pazar akşamı saat 20.00'da TELE1 ekranlarındayım...

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Cemil Kılıç yazdı 11.10.2019 19:32:05

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı

MEB, Salı Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!

Cemil Kılıç yazdı 15.09.2019 23:09:20

MEB, Salı Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!

Hakkımda yürütülen soruşturmalarla önce iki kez Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edildim. Ardından b

677 SAYILI YASA GEREĞİ TARİKAT VE CEMAATLERİN KÖKÜ KAZINMALI

Cemil Kılıç yazdı 15.08.2019 14:23:14

677 SAYILI YASA GEREĞİ TARİKAT VE CEMAATLERİN KÖKÜ KAZINMALI

Bugünlerde Türkiye’deki cemaat ve tarikatlar hakkında sıkça haberler yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haz

KUR'AN İLE ALDATMAK Kitabımıza İlişkin Birkaç Söz

Cemil Kılıç yazdı 7.07.2019 22:56:30

KUR'AN İLE ALDATMAK Kitabımıza İlişkin Birkaç Söz

“İslam’a Kurulan Pusu: Kur’an İle Aldatmak” adını verdiğimiz bu kitap, İslam görüntüsü altında İslam’a karşı yürütülen i