Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar

İSLAM BU Hakkında Söyleşi...

İlahiyatçı Yazar Cemil KILIÇ’la Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan son kitabı “İSLAM BU – MUHAMMEDÎ İSLAM” hakkında bir söyleşi yaptık. Kılıç’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Bu içerik 30 Haziran 2018 01:07 tarihinde eklendi.

Gercekgundem.com, turkdevrimi.com,medyasiyaset.com ve kamugundemi.com internet sitelerinde yayımlanan söyleşimiz…

İlahiyatçı Yazar Cemil KILIÇ’la Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan son kitabı “İSLAM BU – MUHAMMEDÎ İSLAM” hakkında bir söyleşi yaptık. Kılıç’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

 

İslam’ı çeşitli yönleriyle ve değişik bakış açılarıyla ele alma iddiasındaki kitapların neredeyse tümü, sürekli anlatılmakta olanları tekrar etmekten ibaret. Hepsi, dini salt metafizik bir anlatı zemininde işlemeye çalışıyor. Oysa din yalnız metafizik bir anlatı değildir. Din sosyal bir harekettir. Bu gerçek, göz ardı edildiği için dinin gerçek iletisi, gereğince anlaşılamıyor. Biz İslam’ı sosyal bir hareket olması özelliği çerçevesinde ele alıp dinin sınıfsal bir mücadele olarak doğduğunu ortaya koyuyoruz. Aslında bu bakış, İslam’ı soldan okumak, sınıf perspektifiyle ele almak demektir. Diğer bir ifadeyle “İslam Bu”, derken İslam’ın toplumsal bir hareket olduğunu gözler önüne seriyor, bir yığın hurafe ve bidatın gölgelediği gerçeği öne çıkarıyoruz.

 

 

Hz. Muhammed, belli toplumsal kesimlerin yoksunlukları ve ezilmişlikleri düzleminde bir hareket başlattı. Kölelerin, yoksulların, kadınların ve tüm ötekileştirilenlerin talepleri Muhammedî hareketin içeriğidir. İslam işte bu içeriğin adıdır. Kölelere kötü davranılmayacak, köleler özgürleştirilecek, yoksullara yardım edilecek, yoksullukla mücadele edilecek, kadınlara değer verilecek, her türlü sınıfsal ayrıma karşı tevhid inancı egemen kılınacak.  İşte İslam bu sosyolojik zeminde bir toplumsal harekettir.  Lakin bu hareket zamanla yozlaştırıldı. Sırf metafizik bir inanç haline sokulup bir ritüeller dinine çevirildi.

 

-İslam’ın ritüeller dini haline çevirilmesi ne demektir?

 

Hz. Muhammed’den sonra ve özellikle de Muaviye ile birlikte İslam gerçek mahiyetinden koparılıp bir ritüeller dinine çevirildi. İslam ezilenlerin dini iken onların elinden alınıp egemenlerin oyuncağı yapıldı. Dinin sosyal mahiyeti özenle gölgelenip Kur’an’ın nüsuk dediği, namaz, oruç, hac gibi ritüeller öne çıkarıldı. Dindarlığın ölçüsü haksızlıklarla mücadele iken ritüellere indirgendi. Oysa söz konusu ritüeller o toplumda İslam’dan önce de vardı. Ama İslam o ritüelleri ilk getiren dinmiş gibi takdim edilmeye çalışıldı ve hala da çalışılıyor. Namaz, oruç, hac gibi ritüeller elbette İslam’ın önem verdiği nüsuklardır. Ancak İslam’ın ana davası bu ritüeller değildir. İslam’ın davası, adalet davasıdır; haksızlıklarla mücadeledir. Ritüeller bu noktada olsa olsa bir araçtır. Yahut haksızlıklarla mücadelenin nasıl olması gerektiğinin öğretildiği okuldur. Ne var ki ritüeller de bu vasfından ızaklaştırıldı. Mekanik bir tapınma eylemine dönüştürüldü.

 

 

Evet, namaz bir başkaldırıdır. Namazın bir başkaldırı olduğunu, namazın şartlarından biri olan kıyam’dan da anlayabiliyoruz. Kıyam, Arapçada ayağa kalkmak, başkaldırmak demektir. Nitekim namaza başlama sözü olan “Allahu ekber!” ifadesi de birbaşkaldırı ifadesidir.  Allahu ekber; Allah en büyüktür, anlamına geliyor. Bu ifade büyüklük taslayan güç odaklarına ve iktidar sahiplerine karşı bir itiraz haykırışıdır. Allahu ekber dediğinizde krallara, sultanlara, sözde halifelere, sermaye sahibi sömürgenlere karşı Allah kavramı üzerinden bir başkaldırı gerçekleştiriyor ve Allah mefhumunda mündemiç halkın egemenliğini ilan etmiş oluyorsunuz. Başkaldırıyı öğrenirken neye ve kime sadakat göstereceğinizi de öğreniyorsunuz. Hakka ve halka… İşte namazdaki boyun eğiş yahut itaat yönü de ancak budur. Yoksa dincilerin iddia ettiği gibi haşa sözde Allah kavramı üzerinden sultana, halifeye, güç odaklarına itaat değildir.

 

 

 

Elbette… Bu söz tevhid dininin yani İslam’ın temel sözüdür. Ayrıca bu söz bizim kitabımızın da        omurgasını  oluşturuyor. Tevhid, İslam’ın en başat kavramıdır. Anlamı; birlemek demektir. Allah’tan başka ilah yoktur demek, onu yani Allah’ı birlemek demektir. Lakin Allah’ı birlemek aslında muhayyel bir ilahı birlemekten ibaret değildir. Allah mefhumu üzerinden insanları yani toplumu birlemektir. Toplumsal ayrımlara karşı çıkmak, insanların bir, eşit ve kardeş olduğunu haykırmak demektir. Bunun zıddı ise şirktir. İslam şirke karşı tevhidi egemen kılma mücadelesidir. Şirk, birden çok ilaha tapınma basitliği ile açıklanamaz. Gerçek şirk, sözde ilahlar üzerinden toplumsal / sınıfsal ayrımları meşrulaştırma tavrıdır. İslam buna şiddetle karşı çıkar. Lailahe illallah işte bu karşı çıkışın ve tevhidi savunmanın ifadesidir.

 

 

Muhammedî İslam sözü, İslam adına ortaya çıkan bir yığın mezhep, cemaat ve tarikat gibi oluşumlara karşı dini, aslî kaynağına döndürme çabasını ifade ediyor. İnsanlık İslam’ı Hz. Muhammed’in dilinden öğrendi. Kur’an ayetleri onun dilinden yazıya geçirildi. O halde İslam en doğru şekilde Hz. Muhammed’den öğrenilir. Kur’an ayetleri mana itibariyle Allah kaynaklı olsa da lafzen yani literal anlamda Hz. Muhammed’in dilinden sadır olmuştur. Özetle; Muhammedî İslam tabiri, mezheplerin, cemaat ve tarikatların değil doğrudan doğruya Hz. Muhammed’in anlattığı yani Kur’an’da mevcut olan özgün, arı duru İslam’ı ifade etmek için başvurduğumuz bir kavramdır.

 

 

Kitabımızda, sizin sorduklarınızın dışında, yanlış bilinen ve çokça tartışılan pek çok konuya Kur’anî bir bakışla değindik. Onları da en azından konu başlıkları halinde zikretmek isterim:

 

Allah Göklerde Değil İçimizde
Şirk Kavramı Yahut İnsan Kendine Yabancılaşması
Şirk Dindarlığı ve Muhammedî Dinsizlik
Kur’an’ı Putlaştırmak
Kur’an Kimin Sözü?
Halkların Kardeşliği ve Hz. Muhammed
Büyük Arap İhtilalcisi Hz. Muhammed
İslam’ın Ahiret İnancı Yozlaştırılmıştır
Bir Put Olarak Kader, Kaza ve Tevekkül İnancı
İslam’da Gerçekten Melek, Şeytan ve Cin Var mı?
Miraç ve İsra Gerçeği
Kudüs İlk Kıble midir?
Şeriat Allah’ın Kanunları mıdır?
Hakimiyet Kimin, Allah’ın mı, Milletin mi?
Bir İhanetin Adı: Bel’amilik
Din Bilginleri Kitap Yüklü Eşekler mi? 
Dinci Gericilikle Mücadele Bağlamında Ölüm, Cenaze Töreni ve Yasin Okunması Meselesi
Allah’tan Uzaklaşma Bayramı: Kurban!
Ramazan ve Oruca İlişkin Pek Bilinmeyenler
İslam’da Kadın Meselesi
Allah İle Aldatma Ticareti
Kur’an’da Adalet Kavramı Hakkında
Kur’an’da Zeytin Ağacının Kutsallığı
Kur’an Okuma Yarışması
Allah Nurunu Tamamlayacaktır
Büyük Bilge
Türkten Halife Olmaz!
Alternatif Din eğitimi Konusunda Öneriler
Araplaşma ve İmam Hatip Okulları
1 Mayıs Farzdır!
Hz. Muhammed ve Atatürk’ün Şaşırtıcı Benzerliği
Muhammedî İslam ve Kemalist Devrim İlişkisi Üzerine
Atatürk’ü Dincileştirmek!
Atatürk’e Hakaretin Şeriata Göre Cezası
Tanrı’ya İnanma Biçimi Olarak Ateizm
Deizm Nedir ve Gerçekten Yayılıyor mu?
Bir de Tengricilik Var

 

 

 

Gösterdiğiniz ilgi için ben de teşekkür ederim.

 

Kırmızı Kedi Yayınevi : 0212 293 44 47

DİĞER HABERLER

8.06.2020 15:47:49

AYASOFYA CAMİ OLURSA NE OLUR?

O halde soralım; tüm bu olası tehditlere ve olası yakıcı sonuçlara karşın Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten mevcut siyasi irade, Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarıp camiye çevirebilir mi?

30.05.2020 12:05:18

İSLAM VE ENSEST TÜREYİŞ ANLATISINA İLİŞKİN

Egemen İslam inancı, muhalif ve Muhammedî İslam inancının tersine insanların çoğalmasını kardeşler arası gerçekleştirilen ensest evlilik inancıyla açıklar. Bilindiği üzere ensest sözcüğü aile içi cinsel ilişkiyi ifade için kullanılan Batı kökenli bir deyimdir. Türkçede bunun karşılığı bulunmamaktadır. Bunun nedeni kadim Türkler arasında yahut kadim Türk kültür ve inanç dünyasında söz konusu sözcüğün anlamını yansıtan ilişkilerin bulunmayışı olabilir mi? Ya da bu konuda başka bir neden ileri sürülebilir mi? Bu soruların kesin bir yanıtının olmadığını düşünüyorum. Ancak yine de ensest sözcüğünün Türkçesinin bulunmamasını olumlulayan bir tutumun öznesi olduğumu belirtmek isterim.

19.03.2020 10:30:50

CAMİ VE SİYASET Kitabı Camiye ve Dine Bakışınızı Değiştirecek!

“Cami ve Siyaset” adını verdiğimiz bu kitabımız bundan önce yayımlanan “İslam Bu / Muhammedî İslam” adlı kitabımızla, “İslam’a Kurulan Pusu; Kur’an İle Aldatmak” adlı kitabımızın devamı niteliğinde bir çalışmadır. Bu çalışmamızda İslam tarihinde cami ile siyasetin nasıl bir ilişki içerisinde olduğu sorusuna yanıtlar verdik.

29.01.2020 20:48:23

Kur’an İle Aldatmanın “Ulu’l- Emre İtaat” Boyutu

Eleştiri, hesap sorma ve itirazın ihanet yaftasıyla yaftalandığı bir dönemdeyiz. Bu durum aslında yeni değil. İslam tarihinin büyük bir bölümünün itaatle ihanet kavramları arasında geçtiği inkarı mümkün olmayan tarihsel ve sosyolojik bir gerçek. Bu aynı zamanda egemen politik bir realite.

21.12.2019 21:48:25

TELE1 TV'DE İZLENCEMİZ SÜRÜYOR!

Her hafta Pazar akşamı saat 20.00'da TELE1 ekranlarındayım...

11.10.2019 19:32:05

Müşrik Emevî Namazına Karşı Muhammedî Namaz!

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır.

15.09.2019 23:09:20

MEB, Salı Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!

Hakkımda yürütülen soruşturmalarla önce iki kez Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edildim. Ardından bir kez daha aynı ceza ile tecziye edilerek fiilen ihraç edilme noktasına getirildim.

15.08.2019 14:23:14

677 SAYILI YASA GEREĞİ TARİKAT VE CEMAATLERİN KÖKÜ KAZINMALI

Bugünlerde Türkiye’deki cemaat ve tarikatlar hakkında sıkça haberler yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandığı ileri sürülen ve gizli olduğu söylenen bir rapordan hareketle tarikat ve cemaatlere ilişkin çeşitli değerlendirmeler, çözümlemeler, öneriler ve görüşler kamuoyunda bir hayli yer alıyor.

7.07.2019 22:56:30

KUR'AN İLE ALDATMAK Kitabımıza İlişkin Birkaç Söz

“İslam’a Kurulan Pusu: Kur’an İle Aldatmak” adını verdiğimiz bu kitap, İslam görüntüsü altında İslam’a karşı yürütülen ihanetlerin en azından bir kısmını deşifre etme amacıyla yazıldı. Kuşku yok ki bu alanda daha evvel yapılmış çok değerli çalışmalar var. Onlardan istifadeyle de gerçekleştirilen bu çalışmamız, son yıllarda yükselen dincilik hareketini, dinin temel değerlerini şaşmaz kıstas yaparak tahlil eden çalışmalardan biri olma hüviyetindedir.

13.06.2019 11:47:59

KUR'AN İLE ALDATMAK kitabımız çıktı!

Kitabımızın tam adı: İSLAM'A KURULAN PUSU; KUR'AN İLE ALDATMAK... Yayınevi; KIRMIZI KEDİ...